ऐन तथा नियमावली

शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 12/02/2020 - 10:25
“प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, २०७७” pdf ०७७/०७८ Fri, 11/27/2020 - 13:20
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ ०७७/०७८ Tue, 11/24/2020 - 14:59
गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण पक्रिया सम्वन्धी ऐन,२०७७ ०७७/०७८ Tue, 11/24/2020 - 14:51
प्रदेश संचार सम्वन्धी ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 11/04/2020 - 16:03
विनियोजन ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Sun, 10/18/2020 - 15:46
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७७ ०७७/०७८ Fri, 10/16/2020 - 13:09
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Wed, 10/14/2020 - 16:56
प्रादेशीक सडक ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Wed, 10/07/2020 - 16:12
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्‍वन्धी ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Wed, 09/30/2020 - 10:32
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 16:38
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:38
प्रदेश सभाका भदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:16
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:00
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 14:51
दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Tue, 03/17/2020 - 13:13
प्रदेश नं.२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ Mon, 01/06/2020 - 11:21
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:22
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:05
प्रदेश लोक सेवा ऐन ०७६/०७७ Sun, 12/15/2019 - 16:36
प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:48
प्रदेश नं.२को विनियोजन ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:47
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:45
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 02/12/2019 - 16:03
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:36
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:03
प्रदेश नं. २ विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 16:36
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 15:40
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 14:04
प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्‍चालन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:58
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७४/०७५ Wed, 02/06/2019 - 13:45
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:38
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:19
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:13
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:09
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:02