ऐन तथा नियमावली

शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८ ०७७/०७८ Sun, 06/06/2021 - 11:55
प्रदेश सञ्‍चार ( पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ ०७७/०७८ Sun, 05/02/2021 - 12:51
सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७७/०७८ Mon, 04/12/2021 - 16:04
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Sun, 02/21/2021 - 17:46
प्रदेश बालअधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Sun, 02/21/2021 - 17:45
प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Thu, 02/18/2021 - 15:06
प्रदेश वन ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Mon, 02/08/2021 - 15:59
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेका ऐन ०७७/०७८ Thu, 01/21/2021 - 11:19
प्रदेश सञ्चार नियमावली, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 01/13/2021 - 20:37
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Thu, 12/24/2020 - 14:24
गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Tue, 12/22/2020 - 19:55
प्रादेशिक विद्युत ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Mon, 12/07/2020 - 09:28
प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 12/02/2020 - 10:25
“प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, २०७७” pdf ०७७/०७८ Fri, 11/27/2020 - 13:20
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ ०७७/०७८ Tue, 11/24/2020 - 14:59
गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण पक्रिया सम्वन्धी ऐन,२०७७ ०७७/०७८ Tue, 11/24/2020 - 14:51
प्रदेश संचार सम्वन्धी ऐन, २०७७ ०७७/०७८ Wed, 11/04/2020 - 16:03
विनियोजन ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Sun, 10/18/2020 - 15:46
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Wed, 10/14/2020 - 16:56
प्रादेशीक सडक ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Wed, 10/07/2020 - 16:12
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्‍वन्धी ऐन, २०७७ ०७६/०७७ Wed, 09/30/2020 - 10:32
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 16:38
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:38
प्रदेश सभाका भदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:16
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:00
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 14:51
दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Tue, 03/17/2020 - 13:13
प्रदेश नं.२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ Mon, 01/06/2020 - 11:21
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:22
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:05
प्रदेश लोक सेवा ऐन ०७६/०७७ Sun, 12/15/2019 - 16:36
प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:48
प्रदेश नं.२को विनियोजन ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:47
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:45
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 02/12/2019 - 16:03
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:36
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:03
प्रदेश नं. २ विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 16:36
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 15:40
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 14:04
प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्‍चालन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:58
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७४/०७५ Wed, 02/06/2019 - 13:45
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:38
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:19
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:13
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:09
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:02