ऐन तथा नियमावली

शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:48
प्रदेश नं.२को विनियोजन ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:47
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:45
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 02/12/2019 - 16:03
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:36
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:03
प्रदेश नं. २ विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 16:36
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 15:40
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 14:04
प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्‍चालन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:58
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७४/०७५ Wed, 02/06/2019 - 13:45
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:38
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:19
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:13
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:09
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 13:02