एफ. एम. रेडियो र टेलिभिजन संचालन र नियमन सम्बन्धी 2075 का केही तस्वीरहरु