(2075/11/9) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. 2 द्वारा विरगंज को श्री जुद्ध महावीर प्रसाद रधुवीर राम प्राविधिक मा. वि. को प्रांगणमा आयोजित सम्मान्निय राष्ट्रपतिज्यूको प्रमुख अथित्वमा " मुख्यमन्त्री वेटी पढाउ वेटी वचाउ अभियान" कार्यक्रम