लागु औषध दुर्व्सन विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम र विकासमा युवाको सहभागीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (2076/01/29)