जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व.२०७७/०७८ को चालु तर्फको फाँटवारी ०७७/०७८ आ.व.२०७७-०७८ को चालु तर्फको फाँटवारी.pdf 08/16/2021 - 15:22
आ.व.२०७७/०७८ को पुजीगत तर्फको फाँटवारी ०७७/०७८ आव 2077-078 को पुजीगत तर्फको फाँटवारी.pdf 08/16/2021 - 15:15
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८ ०७७/०७८ प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८.pdf 06/06/2021 - 11:55
छैठौ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ छैठौ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf 06/06/2021 - 11:54
पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ पाँचौ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी.pdf 06/06/2021 - 11:53
पद त्याग सम्वन्धी ०७७/०७८ पद त्याग पदेश सभा.pdf 05/31/2021 - 10:59
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ ले जारी गरेको आदेश ०७७/०७८ covid-19 सम्वन्धी प्रदेश सरकारको आदेश.pdf 05/06/2021 - 11:06
प्रदेश स्तरमा २०७८ सालमा दिइने थप सार्वजनिक विदा ०७७/०७८ प्रदेश नं. २ को थप विदा.pdf 05/02/2021 - 12:47
शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ शान्तिको लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७.pdf 05/02/2021 - 12:37
ठेक्का रद्द गरिएको सूचना ०७७/०७८ सूचना.pdf 04/20/2021 - 15:25