प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका कारागारहरूको विवरण

सि.नं. जिल्ला कारागार प्रमुख सम्पर्क नं. E_Mail कैदी संख्या
१. सप्तरी        
२. सिरहा        
३. महोत्तरी        
४. रौतहट        
५. पर्सा        

Under constructions .......................