प्रकाशन तथा डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:48
प्रदेश नं.२को विनियोजन ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:47
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन ०७५/०७६ Thu, 07/11/2019 - 13:45
आर्थिक वर्ष ०७६/0७७ को वजेट विवरण ०७६/०७७ Mon, 06/17/2019 - 12:46
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 02/12/2019 - 16:03
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:36
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७५ ०७५/०७६ Thu, 02/07/2019 - 11:03
प्रदेश नं. २ विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 16:36
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 15:40
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Wed, 02/06/2019 - 14:04