प्रकाशन तथा डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७७ ०७६/०७७ Fri, 07/17/2020 - 15:15
स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७७ ०७६/०७७ Fri, 07/17/2020 - 15:15
E-Calendar of 2077 BS ०७६/०७७ Fri, 06/26/2020 - 14:48
२०७७ सालको सार्विजिनक विदाको विवरण ०७६/०७७ Tue, 06/02/2020 - 13:06
पीडित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने निर्देशिका,२०७६ ०७६/०७७ Sun, 05/10/2020 - 11:13
प्रादेशीक सडक ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Wed, 05/06/2020 - 12:43
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 16:38
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:38
प्रदेश सभाका भदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:16
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:00