प्रकाशन तथा डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 16:38
विनियोजन ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:38
प्रदेश सभाका भदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:16
प्रदेश नम्बर दुईको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 15:00
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ०७५/०७६ Tue, 03/17/2020 - 14:51
दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, २०७६ ०७६/०७७ Tue, 03/17/2020 - 13:13
प्रदेश नं.२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ Mon, 01/06/2020 - 11:21
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:47
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ०७६/०७७ Thu, 01/02/2020 - 12:22